Aviso legal e condicións de uso

Política de privacidade
Información básica

En cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e o Regulamento (UE) 2016/679, infórmaselle que os datos persoais facilitados por vostede serán incorporados á base de datos titularidade da Ultramar, coa finalidade de facilitarlle a información solicitada acerca dos nosos produtos e servizos.

A base xurídica do tratamento da información é o consentimento outorgado polo solicitado.

Os datos persoais que vostede achegue cando nos contacte por medio dos formularios web serán conservados durante o tempo necesario para a atención da súa solicitude e en canto non se solicite a súa cancelación.

En ningún caso Rey Abal utilizará os datos persoais dos solicitados para remates distintos dos anteriormente mencionados, e comprométese a gardar o debido segredo profesional e a establecer as medidas técnicas e organizativas necesarias para salvagardar a información conforme os requirimentos da normativa vixente en materia de protección de datos.

Información adicional de protección de datos

Quen é o Responsable do Tratamento dos seus datos?

Identidade: Rey Abal. Evaristo Rey Carro
CIF: 35455000V
Dirección: Deiro de Arriba 67C, Tremoedo. (36228 Vilanova de Arousa)
Correo: info@reyabal.com

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

– Rey Abal tratará a información facilitada polo Usuario co remate de atender as súas solicitudes relacionadas coa xestión do servizo solicitado e o envío de comunicacións electrónicas de natureza informativa.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

– Con carácter xeral, os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para atender a solicitude do Usuario ou en canto non se solicite a súa supresión polo Usuario.
A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

– Rey Abal non cederá datos persoais a terceiros nin realizará ningunha transferencia internacional dos mesmos. En ningún caso utilizase os datos persoais dos solicitados para remates distintos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

  • Dereito de acceso: Vostede terá dereito a obter confirmación de se están a tratar ou non datos persoais que lle conciernen.
  • Dereito de rectificación: Vostede terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos que lle conciernan ou estean incompletos.
  • Dereito de supresión: Vostede terá dereito a obter a supresión dos datos persoais que lle conciernan cando os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos remates para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito.
  • Dereito de limitación: Vostede poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
  • Dereito de retirar o consentimento: Vostede terá dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte a licitude do tratamento baseado no consentimento antes da súa retirada.
  • Dereito de oposición: Vostede terá dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos.
    Rey Abal deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos #imperioso, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
  • Dereito á portabilidade dos seus datos: Vostede pode solicitarnos que os seus datos persoais automatizados sexan cedidos ou transferidos a calquera outra empresa que nos indique nun formato estruturado, inteligible e automatizado.

Os solicitados poden exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos dirixíndose por escrito a Rey Abal indicando o dereito para exercer e achegando copia de DNI a través da seguinte dirección postal: … Vilanova de Arousa; indicando no sobre PROTECCIÓN DE DATOS ou a través do correo electrónico: info@reyabal.com

Os solicitados teñen dereito a reclamar ante a Autoridade de Control e solicitar a tutela de dereitos que non fosen debidamente atendidos á Axencia Española de Protección de datos a través da sede electrónica do seu portal web (www.agpd.es), ou ben mediante escrito dirixido á súa dirección postal ( C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).